แหล่งท่องเที่ยว นครพนม

นครพนม จังหวัดเล็กๆ ในภาค สถานที่ท่องเที่ยวริมโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่เที่ยวท่าอุเทน เมื่ออดีตเป็นจุดสนใจ อาณาจักรศรีโคตรบูรที่รุ่งเรืองในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 กลายเป็นอาณาจักรเอกราชไม่ขึ้นกับใคร แต่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 อำนาจของอาณาจักรศรีโคตรบูรได้เสื่อมอำนาจลง และมาอยู่ภายใต้การ

ปกครองของอาณาจักรขอม คือ ในราวพุทธศตวรรษที่ ที่เที่ยวเรณูนคร 18 ชื่อ “ศรีโคตรบูร” ได้กลายเป็นเมืองหนึ่งในอาณาจักรล้านช้างภายหลัง จึงย้ายเมืองไปที่ป่ารวกห้วยสีมางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ที่เที่ยวริมโขงมุกดาหาร ซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองเก่าภายใต้เมืองท่าแขกเมื่อพ.ศ. พ.ศ. 2297 พระนครานุรักษ์ในฐานะเจ้าเมืองศรีโคตรบูรซึ่งเห็นว่า

10สถานที่ท่องเที่ยวนครพนม น่าไป

เมืองนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ที่ปากห้วยซ้อแล้ว คาเฟ่นครพนม จึงเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เป็น “เมืองมรุกขนคร” เพราะ สถานที่ท่องเที่ยวริมโขง ถือว่าสร้างใน ป่ารวก. ชื่อของศรีโคตรบูรจึงเปลี่ยนไปตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2309

ในสมัยพระเจ้ากู่แก้ว หลังจากชนะศึกกับพระนครานุรักษ์ (สิงห์คำ) แล้วได้ย้าย ที่เที่ยวเรณูนคร เมืองข้ามแม่น้ำโขงไปยังปากบางฮวก คือฝั่งไทย เที่ยวนครพนม 2566 ปัจจุบันของวัดมรุกขนครในจังหวัดนครพนม และใน พ.ศ. 2321

ท่องเที่ยว นครพนม มีอะไรบ้าง

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าฯ ให้อัน คาเฟ่นครพนม นkสมเด็จเจ้าพระยามหา สถานที่ท่องเที่ยวริมโขง กาศศึกและเจ้าพระยาสุรสิงหนาทยกทัพไปตีหัวเมืองต่าง ๆ ริมแม่น้ำโขง รวมทั้งเวียงจันทน์ด้วย

มรุกขนครจึงขึ้นอยู่กับกรุงธนบุรีในยุคนี้ หลังจากนั้นในปีพ.ศ. พ.ศ. ที่เที่ยวเรณูนคร 2322 ในรัช เที่ยวนครพนม 2566 สมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2322) ได้ย้ายเมือง

ที่เที่ยวนครพนม ธรรมชาติ โลเคชั่นน่าสนใจ

จากปากบางฮวกมาอยู่ที่บ้าน สถานที่ท่องเที่ยวริมโขง หนองจาน และเปลี่ยนชื่อเมืองว่า “นครราชสีมา” จนกระทั่งรัชกาลที่ 1 ที่เที่ยวท่าอุเทน ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่า “เมืองนครพนม” ตรงกับกรุงรัตนโกสินทร์ คำว่า “นคร” น่าจะมาจากการคงชื่อเดิมของเมืองว่า “เมือง นครราชสีมา” ส่วนคำว่า “พนม” อาจมาจากพระธาตุพนมซึ่ง

ได้รับการยืนยัน นั่นเองค่ะ หรืออาจจะมาจากสถานที่ในอดีตที่มีพื้นที่ถึงฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง นครพนม เป็นภูเขาที่สลับซับซ้อนมาก ซึ่งคำว่า “พนม” แปลว่า “ภูเขา” ที่เที่ยวเรณูนคร แน่นอนว่า ที่เที่ยว ริมโขง หนองคาย จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 750 กิโลเมตร เป็นเมืองชายแดนริมแม่น้ำ

ที่เที่ยวนครพนม บรรยากาศดี

โขงตรงข้ามกับแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สถานที่ท่องเที่ยวริมโขง มีมรดกทางประ เที่ยวนครพนมคนเดียว วัติศาสตร์อันยาวนานหลายร้อยปี เคยเป็นอาณาจักรศรีโคตรบูรที่เคยรุ่งเรืองในอดีต

ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 12 เป็นอา ที่เที่ยวเรณูนคร  ณาจักรอิสระไม่ขึ้นกับใคร เที่ยวนครพนม 2023 ประมาณศตวรรษที่ 16 ก่อนคริสต์ศักราช อาณาจักรศรีโคตรบูรไม่ยอมตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรขอม

โปรแกรมเที่ยวนครพนม 1 วัน งบเท่าไหร่

ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 18 มีผู้สืบทอดชื่อศรีโคตรบูรณ์ ต่อมาได้ย้ายป่ารวกห้วย สถานที่ท่องเที่ยวริมโขง สีมางฝั่ง เที่ยวนครพนม 2023 ซ้ายของแม่น้ำโขงมาตั้งที่เมือง (คือเมืองเก่า อยู่ใต้เมืองท่าแขกในปัจจุบัน) จนถึง พ.ศ. 2297

มีความเห็นว่าเมืองไม่ได้ตั้งอยู่ที่ปากห้วยอีกต่อไป ที่เที่ยวเรณูนคร จึงได้เปลี่ยน เที่ยวนครพนมคนเดียว ชื่อเมืองใหม่เป็น “เมืองมรุกขนคร” เพราะตั้งขึ้นในป่ารวก ชื่อเมืองศรีโคตรบูรจึงเปลี่ยนตั้งแต่นั้นมา พ.ศ. 2330

แหล่งท่องเที่ยว นครพนม สถานที่แนะนำ

ย้ายเมืองมาทางฝั่งขวาแม่น้ำ สถานที่ท่องเที่ยวริมโขง โขงปากห้วยบังฮวกบรรจบแม่น้ำโขง ที่เที่ยวท่าอุเทน (ปัจจุบัน อยู่ระหว่างบ้านดอนนางหงส์ท่าตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนมที่ลงไปทางบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรืองอินทร์ พระกลางทุ่ง ตำบลตับเต่า) เมืองมรุกขนคร หลังจากย้ายไปอยู่ที่ปากห้วยบังฮวกได้ประมาณ ๒๐ ปี น้ำได้กัดเซาะชายหาดไปมาก

จึงได้ย้ายเมืองมาอยู่ที่ “บ้านหนองจาน” (ห่างจากตัวเมืองนครพนมไปทางทิศใต้ 4 กิโลเมตร) ที่เที่ยวสกลนคร ตั้งชื่อเมืองใหม่ว่า “นครราชสีมา” เมื่อปี พ.ศ. 2337 รัชกาลที่ 1 ที่เที่ยวเรณูนคร โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองอีกครั้งเป็น “เมืองนครพนม” ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร ชื่อพระราชทาน “เมืองนครพนม” สันนิษฐานได้ว่าเดิมเป็นเมือง

แหล่งท่องเที่ยว นครพนม ที่น่าสนใจ

ลูกหลวงก่อนที่จะเป็นเมืองสำคัญทาง สถานที่ท่องเที่ยวริมโขง ประวัติศาสตร์ ดังนั้นจึงใช้คำว่า “นคร” หรืออีกนัยหนึ่ง ที่เที่ยวท่าอุเทน “นคร” อาจคงชื่อเดิมของเมืองคือเมือง นครบุรี ราชธานี ดังคำว่า “พนม” อาจเป็นเพราะจังหวัดนี้มีบันทึกว่า “พระธาตุพนม” หรืออาจเป็นเพราะแต่เดิมมีพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงคือบริเวณท่าแขกซึ่ง มีภูเขาสลับซับซ้อนมากมายจนถึงดินแดน

ประเทศเวียดนาม จึงใช้คำว่า “พนม” เพราะแปลว่า “ภูเขา”จังหวัดนครพนมมีพื้นที่ติดแม่น้ำโขงฝั่งขวาประมาณ 174 กิโลเมตร ที่เที่ยวเรณูนคร มีพื้นที่ทั้งหมด 3.44 ล้านไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 8 แหล่งท่องเที่ยวนครพนม โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด คือ เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจ ตะวันออกเฉียงใต้สู่อาเซียนและจีนบนสะพานมิตรภาพ 3 นครพนม – คำม่วน เป็นสะพานที่รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เนื่องจากโอกาสทางคมนาคม

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบเขตร้อน ภูมิภาคนี้ถูกควบคุมโดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรอินเดีย มรสุมและลมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนทำให้ฤดูหนาวที่อบอุ่นและอุณหภูมิตลอดทั้งปีอยู่ที่ 18-34 องศาเซลเซียส

ภูมิอากาศแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน และระยะห่างระหว่างทะเล แต่ภาคเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างฤดูฝนและฤดูแล้ง . ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้มีภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อน ซึ่งหมายความว่ามีฝนตกชุกตลอดปี

เวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมประเทศไทยคือฤดูหนาวและฤดูร้อน ฤดูท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเดือนพฤศจิกายน-เมษายน แต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและประเพณีมากมาย ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเลือกช่วงเวลาของปีที่จะเดินทางได้ ในแง่ของความเป็นอยู่ที่ดี